FEDERICO GARCÍA LORCA, POETA GALEGO

Luciano Rodríguez

Resumo


Neste traballo se analiza a obra de Federico García Lorca en galego. Un traballo interesante e non moi coñecido. Seis poemas onde se afonda no imaxinario galego dende unha perspectiva andaluza.


Palabras clave


García Lorca, Galicia, Poesía, Andalucía, Imaxinario.

Texto completo:

PDF

Citas


ALONSO MONTERO, X. e MIRO VILLAR (1998), Textos e documentos para o Congreso sobre García Lorca, poeta en lingua galega, Editorial Galaxia, Vigo.

CASTRO, Rosalía de (1980), Poesía Completa en Galego, ed. de Benito Varela Jácome, Edicións Xerais de Galicia, Vigo.

FRANCO GRANDE, J. L. y LANDEIRA YRAGO (1974), “Cronología gallega de Federico García Lorca y datos sincrónicos”, Grial, nº 44, pp.280-307.

FEAL DEIBE, C. (1971), “Los Seis poemas Galegos de Lorca y sus fuentes rosalianas”, Romanische Forschungen, LXXXIII, pp. 555-587.

GARCÍA LORCA, F. (1935), Seis poemas Galegos, Volume LXXIII, Editorial Nós, Compostela.

GARCÍA LORCA, F. (1974 e 1978), Seis poemas Galegos, ed. de Xesús Alonso Montero Col. Arealonguiña, AKAL Editor, Madrid.

GARCÍA LORCA, F. (1988), Diván del Tamarit. Seis poemas Galegos. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, ed. crítica de Andrew A. Anderson, Espasa Calpe, Madrid.

GARCÍA LORCA, F. (1989), Poesía, 1, ed. de Miguel García-Posada, 2ª ed. revisada y ampliada, Ediciones Akal, Madrid.

GARCÍA LORCA, F. (1989), Poesía, 2, ed. de Miguel García-Posada, Edciones Akal, Madrid.

GARCÍA LORCA, F. (1994), Impresiones y paisajes, ed. de Rafael Lozano Millares, Cátedra, Madrid.

GARCÍA LORCA, F. (1994), Poesía inédita de juventud, ed. de Christian de Paepe, Cátedra, Madrid.

GARCÍA LORCA, F. (1997), Obras completas II, Teatro, ed. de Miguel García-Posada, Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores, Barcelona.

GARCÍA LORCA, F. (1997), Obras completas III, Prosa, ed. de Miguel García-Posada, Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores, Barcelona.

GARCÍA MONTERO, Luis (2016), Un lector llamado Federico García Lorca, Taurus, Madrid.

GIBSON, I. (2016), Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca 1898-1936, Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona.

FERREIRO, Celso Emilio (2004), Poesía Galega Completa, ed. de Ramón Nicolas, Edicións Xerais de Galicia, Vigo.

LANDEIRA YRAGO, J. (1986), Viaje al sueño del agua. El misterio de los poemas gallegos de García Lorca, Ediciós do Castro, Sada-A Coruña.

LANDEIRA YRAGO, J. (1986), Federico García Lorca y Galicia, Ediciós do Castro, Sada- A Coruña.

LOPEZ-CASANOCA, A. (2007), Macrotexto poético y estructuras de sentido. Análisis de métodos líricos modernos, Tiran lo Blanch, Valencia, pp. 65-93.

PENA, X. R. (2016), Historia da Literatura Galega III. De 1016 a 1936, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, pp. 273-280.

PÉREZ RODRÍGUEZ, Luís (2011), O pórtico poético dos Seis poemas Galegos, 3ª ed, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela.

PRADA, Amancio (2014), Federico García Lorca Poeta en Galicia, Libro-CD, Imaxes de Juan Carlos Mestre, Vaso Roto Ediciones, Madrid.

SÁNCHEZ REBOREDO, J. (1986), “Sobre los seis poemas gallegos”, Cuadernos Hispanoamericanos, nn. 435-436, pp. 619-627.

SORIA OLMEDO, A. (1998), “Después de Nueva York”, ABC Literario, 5.06: 12.

SORIA OLMEDO, A. (2004), Fábula de fuentes. Tradición y vida literaria en Federico García Lorca, Residencia de Estudiantes, Madrid.

VÁZQUEZ SOUZA, E. (2003), A fouce, o hórreo e o prelo: Ánxel Casal ou o libro galego, Ediciós do Castro, Sada-A Coruña.

VILLALTA, L. (1999), O outro lado da música, a poesía. Relacións entre ambas artes na Historia da Literatura Galega, Edicións A Nosa Terra, Vigo.


##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-sa4.footer##

logo uvigo

Cómaros. Revista Interdisciplinar de Pensamento Galego
ISSN: 2529-9034

Licencia de Creative Commons

Cómaros. Revista Interdisciplinar de Pensamento Galego is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional License.